PÕHIKIRI

 

I. ÜLDSÄTTED

 • 1. Civitas on avalikes huvides tegutsev mittetulundusorganisatsioon.
 • 2. Mittetulundusühingu nimi on CIVITAS ning asukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

 

II. EESMÄRGID JA TEGEVUSPÕHIMÕTTED

 • 2.1. Civitase eesmärgiks on arendada kodanikukasvatuse alast tegevust Eestis.

 

III. LIIKMEKS VASTUVÕTMISE KORD JA TINGIMUSED

 • 3.1. Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eesti Vabariigi kodanik, kes soovib arendada Civitase eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
 • 3.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Nõukogu.
 • Liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele nõukogu poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse ning tasub Civitase arvele sisseastumismaksu.

 

IV. VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED NING KORD

 • 4.1. Civitasest väljaastumiseks esitab liige juhatusele nõukogu poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse.
 • 4.2. Liikme võib Civitasest välja arvata nõukogu otsusega, kui:
  • a) liige on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või Civitase organite poolt temale pandud kohustuse;
  • b) liige kahjustab oma tegevusega Civitase head nime või mainet või kui tema tegevus ei ole kooskõlas Civitase heade tavade ja kommetega;
  • c) liige ei ole ühe aasta jooksul osalenud Civitase organite töös või ühelgi ametlikul üritusel;
  • d) liige kasutab liikmestaatust vääritu konkurentsi tekitamiseks.
 • 4.3. Liikme väljaarvamise küsimuse võib tõstatada iga Civitase või tema organi liige. Nõukogu teatab väljaarvamise ettepanekut arutava koosoleku toimumisest ja küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 7 päeva ette. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel. Väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 Nõukogu liikmetest.
 • 4.5. Nõukogu poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.

 

V. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 • 5.1. Liikmel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste
 • kõrval õigus:
  • a) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul,
  • b) olla valitud Civitase organite liikmeks,
  • c) saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Civitase tegevuse kohta,
  • d) kasutada ettenähtud korras Civitase vara.
  • e) esitada ettepanekuid Nõukogule.
 • 5.2. Liige on kohustatud:
  • a) järgima põhikirja ja Civitase häid tavasid.
  • b) osalema tegevuses vastavalt juhatuse/nõukogu otsustele,
  • c) tasuma tähtaegselt üldkoosoleku poolt määratud sisseastumismaksu ja liikmemaksu,
  • d) teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ning teatama andmete muutumisest hiljemalt 1 kuu jooksul,
  • c) tasuma liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui liikmelisus lõpeb aasta keskel.

 

VI. ÜLDKOOSOLEK

 • 6.1. Civitase kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
 • 6.2. Üldkoosoleku pädevuses on :
  • a) põhikirja muutmine;
  • b) Civitase eesmärgi muutmine;
  • c) nõukogu liikmete määramine;
  • d) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
  • organite pädevusse.
 • 6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
  • a) aastaaruande kinnitamiseks;
  • b) juhul, kui seda nõuab nõukogu või revisjonikomisjon oma tegevuse käigus avastatud finantsdistsipliini puudutavate küsimuste arutamiseks ühe kuu jooksul vastava nõude esitamisest;
  • c) juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest;
  • d) muudel juhtudel, kui Civitase huvid seda nõuavad.
 • 6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus liikmetele vähemalt 7 päeva ette.
 • 6.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohale tulnud liikmete arvust. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Põhikirjas muudatuste tegemiseks on vajalik vähemalt 2/3 liikmete nõusolek kui ta on vastavalt põhikirjale korraliselt kokku kutsutud.
 • 6.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

 

VII. NÕUKOGU

 • 7.1 Nõukogu on Civitase pikemajalist tegevust kavandav ja strateegilisi küsimusi otsustav organ. Nõukogu annab juhatusele volitused Civitase vara kasutamise, käsutamise ja valdamise korras määratud suurust ületavate tehingute tegemiseks ja sõlmib juhatuse liikmetega lepingud juhatuse liikme ülesannete täitmiseks.
 • 7.2. Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt 6 korda aastas. Nõukogu pädevuses on juhatuse määramine.
 • 7.3. Nõukogu liikmete arv on kuni 7.
 • 7.4. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool nõukogu liikmetest.
 • 7.5. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 4/5 koosolekul osalenud liikmetest.
 • 7.8. Nõukogu võib arutatavate küsimuste ettevalmistamiseks ja seisukohtade ning soovituste formuleerimiseks moodustada töörühmi.

 

VIII. OSAKONNAD

 • 8.1. Civitas võib moodustada osakondi. Osakonnad ei ole eraldiseisvad juriidilised isikud. Osakonnal on juhatus ja üldkoosolek ja neile kohaldatakse Civitase põhikirja sätteid.

 

IX. JUHATUS

 • 9.1. Civitase igapäevast tegevust juhib ja esindab õigustoimingutes juhatus. Juhatus esindab liikmete huve temale nõukogu poolt antud volituste piires.
 • 9.2. Civitase juhatusse määrab nõukogu vähemalt ühe, kuid mitte rohkem kui 3 liiget. Üks juhatuse liikmetest määratakse juhatuse esimeheks.
 • 9.3. Juhatus määratakse ametisse kolmeks aastaks.
 • 9.4. Juhatuse on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb vähemalt pool juhatuse liikmetest ning juhatuse otsused langetatakse liikmete poolthäälteenamusega.
 • 9.5. Juhatus muuhulgas:
  • a) korraldab igapäevast tegevust,
  • b) peab liikmete arvestust ja kogub sisseastumismakse ja liikmemaksu ning korraldab nende tasumise arvestuse,
  • c) teeb nõukogule ettepaneku arvata liikmete hulgast välja õigeaegselt liikmemaksu tasumata jätnud või töös mitte osalenud liikmed,
  • d) koostab tegevuse aastakava ja eelarve ning esitab need kinnitamiseks nõukogule,
  • e) koostab aastaaruande ja esitab selle nõukogule kooskõlastamiseks; pärast kooskõlastust esitab juhatus selle üldkoosolekule kinnitamiseks,
  • f) kasutab, käsutab ja valdab vastavalt seadusele ja üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale vara,
  • g) korraldab stipendiumite määramiseks konkursse;
  • h) korraldab raamatupidamise,
  • i) jälgib Civitasele kuuluvate õiguste (eriti intellektuaalse omandiga seotud õiguste) seaduspärast kasutamist ja vajadusel võtab tarvitusele abinõud õiguste kaitseks.
 • 9.6. Juhatus otsustab rahaliste ja muude vahendite eraldamise Civitase poolt antavateks stipendiumiteks ja toetusteks ning otsustab konkursside võitjad kui üldkoosolek ei ole määranud teisiti või nõukogu ei ole tulemuste selgitamist kellegi teise ülesandeks teinud.
 • 9.7. Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või vabastamisel nimetab nõukogu vajadusel uue juhatuse liikme kuni juhatuse koosseisu volituste lõpuni.
 • 9.8. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Civitast juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

 

X. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE

 • 10.1. Civitase ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
 • 10.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
 • 10.3. Likvideerimisel antakse allesjäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele Civitasega sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule või sihtasutusele.

DOKUMENDID

INIMESED

 

MTÜ Civitas juhatus on üheliikmeline.

Tiina SILDRE

 

Tegevust suunab nõukogu, kes on koos käinud vastavalt vajadusele:

Anne TAKLAJA - keeletoimetaja ja omavalitsustegelane

Kadri KOPLI - euroametnik

Kalle JÜRGENSON - õpetaja, poliitik ja omavalitsustegelane

Maarika VELLOMÄE - kultuuritöötaja

 

KONTAKT

 

MTÜ Civitas

Reg. kood 80172991

 

Koidu 23-1, 10136 Tallinn, Estonia

Tel. +372 5345 8901

e-post civitasmty@gmail.com

 

Swedbank EE582200221024687932

SWIFT/BIC: HABAEE2X